Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Voor de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Scholen zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, in ons geval SWV Helmond-Peelland (www.po.swv-peelland.nl/). De samenwerkingsverbanden hebben ondersteuningsplannen vastgesteld en elke school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarmee is een kader gegeven voor de basisondersteuning die aan alle leerlingen wordt geboden en voor wat er aan gespecialiseerde zorg en extra ondersteuning aanwezig is. 

Scholen hebben met de komst van passend onderwijs ook zorgplicht. Het begrip ‘zorgplicht’ geeft aan dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is om een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft om onderwijs te volgen, een passende plek te bieden. Hetzij op de school van aanmelding, hetzij op een andere school binnen dan wel buiten het samenwerkingsverband. Deze zorgplicht vervalt als de school waarvoor de ouders gekozen hebben vol is, of als de ouders weigeren het geloofsartikel van de school te onderschrijven.

Schoolondersteuningsprofiel