Oudervereniging

Oudervereniging en Ouderraad.

Alle ouders van leerlingen op onze school zijn lid van de Oudervereniging, mits zij schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dit niet te willen. Deze vereniging wordt aangestuurd door de ouderraad, en de ouderraad door het dagelijks bestuur van de ouderraad. De vergaderdata van de oudervereniging staan vermeld op de schoolkalender en zijn openbaar. De notulen hiervan zijn desgewenst op te vragen bij Lonneke Ceelen (lonceelen79@hotmail.com). 

De ouderraad heeft als belangrijkste taak het contact tussen school en ouders te bevorderen. Namens iedere groep wordt minimaal één ouder in de ouderraad afgevaardigd, de zogenaamde klassenouder. Behalve dat de klassenouder lid is van de ouderraad, zal deze in samenwerking met de klassenleerkracht de belangen van de betreffende groep zo goed mogelijk behartigen. Het kan dus zijn dat u als ouder aangesproken wordt door de klassenouders met de vraag om wat werkzaamheden binnen of buiten de klas te verrichten.

Doorgaans vinden kinderen het erg fijn als papa of mama in de klas meehelpen.
De ouderraad organiseert, in samenwerking met het team, allerlei activiteiten op schoolniveau, bijv. met Pasen, carnaval, sinterklaas, oversteekbrigade, sportdag, toernooien, thema-avond, schoolreisje, etc. Daarnaast zijn we steeds weer op zoek om ouders ook inhoudelijk mee te laten denken. De totstandkoming van deze schoolgids en het werken met kriebelouders zijn daar mooie voorbeelden van.

In september wordt de samenstelling van de ouderraad, voor het komende schooljaar in de #T@lent bekendgemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaike Verdonschot jaikeverdonschot525@hotmail.com of Lonneke Ceelen lonceelen79@hotmail.com.